Zadzwoń do nas

akro-tech

akro-tech

Podajemy bezpośredni kontakt do osób z naszego Zespołu odpowiadających za kluczowe działy Ośrodka Wspierania Przemysłu

Monika Piaskowska

Dyrektor AKRO-TECH , właścicielka i założycielka firmy od roku 2005.
Kierownik Projektów Przemysłowej Kancelarii Projektowej
Tel. +48 91 489 63 62
piaskowska@akro-tech.pl

inż. Krzysztof Mały

Inżynier sprzedaży


Technolog obróbki skrawaniem
Kierownik działu Doradztwa technicznego (dobór narzędzi, proces technologiczny, testy obróbki)
Tel. +48 91 489 63 62
Kom. +48 500 189 009
biuro@akro-tech.pl

inż. Sławomir Markiewicz

Inżynier sprzedaży

Technolog obróbki skrawaniem
Kierownik działu Obsługi Regionalnej (operacyjne aspekty obsługi, dobór narzędzi)
Tel. +48 91 489 63 62
Kom. +48 509 378 868
markiewicz@akro-tech.pl

inż. Mateusz Kasak

Inżynier sprzedaży

Technolog obróbki skrawaniem
Kierownik działu Obsługi Regionu Szczecina i Polic (operacyjne aspekty obsługi, dobór narzędzi)
Tel + 48  91 489 63 62
Kom. +48 535 208 128

kasak@akro-tech.pl

 

 RODO 2018

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 określane jako RODO.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność, Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie wycofać można w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej "Informacji o ochronie danych osobowych".

Ponieważ nie prowadzimy działalności na rzecz osób fizycznych (m.in. sprzedaży detalicznej) dlatego gromadzimy wyłącznie dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą naszych kontrahentów.

Procesy rekrutacyjne pracowników (osób fizycznych) prowadzimy wyłącznie w określonych warunkach zgodnie z obowiązującym prawem po podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu i zasadach rekrutacji. Wszelkie dane osobowe wpływające poza okresem rekrutacji nie podlegają przetwarzaniu ani archiwizowaniu i są automatycznie kasowane przez inspektora ochrony danych osobowych – a nadawca jest o tym niezwłocznie informowany/informowana.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 Firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA z siedzibą w Szczecinie 70-840, przy ul. Goleniowskiej 25, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"), w szczególności związane z działalnością gospodarczą:

 Imię, nazwisko, adres e-mail służbowy, adres do kontaktu służbowy, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu służbowego, numer rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, NIP firmy, REGON, adres siedziby.

 

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 ·       wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

·         finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

·         obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

·         odsprzedaży długów podmiotom zawodowo trudniącym się windykowaniem należności – prawnie uzasadniony interes AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA ,

·         prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

·         zatrudniania pracowników – na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

·         marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

Firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 Podmiotom, z którymi firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA przewidzianych prawem, ochrony praw firmy AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe .

Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 Ponadto, macie Państwo prawo do:

Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, firma AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 W naszym przedsiębiorstwie wyznaczona została osoba pełniąca rolę administratora ochrony danych osobowych. Bezpośredni kontakt możliwy jest poprzez adres poczty internetowej:

 Piaskowska@akro-tech.pl

 bądź bezpośrednio na adres korespondencji:

 Administrator OCHRONY DANYCH – Monika Piaskowska; AKRO-TECH MONIKA PIASKOWSKA ul. Goleniowska 25, 70-840 Szczecin, Polska.

Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.

 Z poważaniem

Monika Piaskowska Administrator Ochrony Danych

 

Mapa dojazdu - jak do nas trafić

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz użyć także poniższego formularza.


Imię i nazwisko / firma

Twój adres e-mail


 


*należy wypełnić wszystkie pola.

nasza-oferta

Materialy do pobrania

Badz na biezaco! Pobierz juz teraz. Materialy on-linePobierz
Dopisz się do listy badz na bieżąco ...